PL

Program grantowy Climate – KIC Accelerator (24.05.2019)

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w programie grantowym Climate-KIC Accelerator. Program skierowany jest do start-upów oraz osób fizycznych rozwijających pomysły biznesowe branży ochrona środowiska/klimatu i branż pokrewnych.

Formy wsparcia:

 • specjalistyczne szkolenia
 • coaching\mentoring doświadczonych doradców biznesowych
 • refundację kosztów dojazdu na szkolenia
 • bezzwrotne granty na wdrożenia innowacji
 • możliwość udziału w międzynarodowych wydarzeniach realizowanych przez Climate-KIC w całej Europie.

GRANTY:

 • bezzwrotne granty w kwocie do 30 000 EUR  (100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych)

ZGŁOSZENIA:  należy przesłać najpóźniej do dnia 24.05.2019 r.

Więcej informacji:

Climate-KIC ACCELERATOR jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (Zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

Program przeznaczony jest dla:

 • początkujących firm, MŚP istniejących (zarejestrowanych) na rynku do 5 lat
 • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
 • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin-out)

GRANTY:

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równoważność 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej kwocie). Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznawania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.

Poziom dofinansowania – 100 % kosztów kwalifikowanych. Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego a program ma charakter „NoEquity”

Granty mogą zostać przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwoju istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska /zielonego transportu/ ochrony klimatu i branż pokrewnych. Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

 • zakup środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
 • badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
 • zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
 • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Więcej informacji na stronie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

REALIZATOR PROGRAMU GRANTOWEGO CLIMATE-KIC Accelerator:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

 

Wyznacz trasę