fbpx
EN

 

Projekty: “Centrum Integracji Społecznej ZSRG”, finansowane były w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I projekt: 15.05.2006 r. – 31.03.2008 r.  – realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL

II projekt: 01.05.2008 r. – 31.12.2009 r. – realizowany w ramach poddziałania 7.2.1 POKL

III projekt: 01.06.2010 r. – 31.12.2011 r. – realizowany w ramach poddziałania 7.2.1 POKL

IV projekt: 01.01.2012 r. – 31.12.2014 r. – realizowany w ramach poddziałania 7.2.1 POKL

Celem projektów była aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykształcenie wśród uczestników właściwych postaw, wiary we własne umiejętności by odnaleźć się na rynku pracy.

Osoby, które brały udział w projekcie:

 • osoby bezrobotne, pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, łącznie przez okres ponad 12 miesięcy, w okresie ostatnich 2 lat,
 • osoby bezdomne,
 • osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, które poddały się procesowi leczenia i ukończyły je nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • osoby opuszczające zakład karny (do 12 miesięcy od jego opuszczenia).

W ramach projektu uczestnicy podzieleni byli na grupy:

 1. grupa budowlano – porządkowa,
 2. grupa gastronomiczna,
 3. grupa opiekuńcza.

Równolegle do zajęć reintegracji zawodowej i społecznej odbywały się szkolenia podnoszące wiedzę ogólną tj.:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Podstawy obsługi komputera”

Wytypowani uczestnicy uczestniczyli w szkoleniach zawodowych, tzn.:

 • osoby przypisane do grupy budowlano – porządkowej skorzystały ze szkolenia zawodowego pn. ”Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym  -Magazynier”,
 • osoby przypisane do grupy opiekuńczej skorzystały ze szkolenia zawodowego pn. „Opiekun osoby starszej i dziecka”,
 • osoby przypisane do grupy gastronomicznej wzięły udział w szkoleniu zawodowym „Kucharz HACCP”.

Niezależnie od kursów i szkoleń odbywały się warsztaty terapeutyczne pod okiem psychologa oraz doradcy zawodowego.

W 4  projektach Centrum Integracji Społecznej, wzięło udział 254 osoby.

Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego ukończyło w pełni 151 osób, z czego 68 osób znalazło zatrudnienie lub założyło własną działalność gospodarczą.

Centrum Integracji Społecznej_Galeria

Show the route