fbpx
DE

Projekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej kierowany jest do firm z sektora MŚP, które chcą wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym śladu węglowego. Celem EENergy jest wsparcie co najmniej 1800 MŚP z całej Europy w identyfikacji ich potrzeb w zakresie efektywności energetycznej i zdefiniowaniu odpowiedniego planu działania w celu rozwiązania tych potrzeb.

Bezzwrotną dotację w kwocie 10 tysięcy euro na realizację zidentyfikowanych działań dostanie 900 firm (beneficjenci dofinasowani), a kolejne 900 zostanie włączone w program doradczy poprawy efektywności energetycznej (stali beneficjenci). Beneficjenci będą wyłonieni poprzez losowanie. Aby zapewnić sprawiedliwy rozkład geograficzny docelowa liczba wnioskodawców będzie wynosić co najmniej 2% z każdego kraju o znaczącej pozycji rynkowej. Ponadto co najmniej 20% to MŚP, które prowadzą działalność energochłonną.

Do dofinansowania kwalifikuje się każda firma, która spełnia kryteria europejskiego MŚP (wg. unijnej definicji MŚP), działa na rynku i została założona przed 1 stycznia 2023 roku oraz wykazuje zdolność do wdrożenia na poziomie operacyjnym i technicznym planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej. Mile widziane są wnioski od firm z branż energochłonnych.

Celem dotacji jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5% mierzona redukcją zużywanej energii w KWh (lub jednostkach równoważnych używanych przez MŚP). Możliwe obszary działań:

 • doradztwo (np. konsultacje techniczne, audyty energetyczne)
 • szkolenia dla pracowników, w tym. kursy na audytorów energetycznych
 • inwestycje (np. świadectwa energetyczne, instalacje systemów energii odnawialnej)

Działania zgłoszone do projektu mogą obejmować wszystkie obszary, z tym że wnioskowana kwota dotacji nie może łącznie przekraczać 10 tys. euro.

Aby ubiegać się o dotację z EENergy należy skontaktować się z lokalnym ośrodkiem Enterprise Europe Network i opracować z doradcą EEN koncepcję/plan działania ograniczenia zużycia energii, którą następnie zgłasza się za pośrednictwem strony internetowej projektu https://www.eenergy-project.eu/ . Doradztwo EEN przy opracowaniu koncepcji ograniczenia zużycia energii (planu działania) jest bezpłatne.

Wszyscy kandydaci muszą współpracować z doradcą EEN ds. zrównoważonego rozwoju w swoim regionie. Jest to warunek konieczny, aby móc wziąć udział w otwartym naborze. Doradca EEN przeprowadzi ocenę potrzeb wnioskodawcy w zakresie efektywności energetycznej, przygotuje plan działania i zapewni wsparcie podczas całego otwartego zaproszenia EENergy, w tym w procesie składania wniosków, realizacji działań i gromadzeniu danych.

Wnioski (w języku angielskim) można składać od 2 lutego 2024 do 15 kwietnia 2024 (do godz. 17:00). Nie decyduje kolejność zgłoszenia (losowanie beneficjentów). Po zamknięciu naboru wszystkie wnioski zostaną sprawdzone pod kątem kwalifikowalności, po czym nastąpi proces selekcji i zawarcie umowy z beneficjentami dofinansowania, po czym może rozpocząć się wdrażanie planów działania. Lista beneficjentów ma zostać ustalona do 30 maja 2024 r., umowy planuje się podpisywać do połowy czerwca 2024 r.

Beneficjenci wylosowani do dofinasowania dotację dostaną „ex post” po wykazaniu redukcji zużycia energii o 5% w skali roku. Wykazanie osiągnięcia celu ma być udokumentowane na fakturach/rachunkach za zużycie energii (opłaty, zużycie w kWh) lub w inny sposób, jeśli w planie działania wybrano np. linię technologiczną a nie całą firmę. Jest to więc forma refinansowania wydatków. Otrzymana dotacja nie stanowi pomocy publicznej.

Wszystkim kwalifikującym się wnioskodawcom, zarówno dofinansowanym, jak i stałym beneficjentom, zaoferowany zostanie innowacyjny produkt: tzw. „raporty porównawcze”. Kwalifikujący się wnioskodawcy otrzymają kompleksowy raport na podstawie informacji przekazanych na etapie składania wniosku. Ponadto oprócz tego wstępnego raportu firma otrzyma trzy dodatkowe raporty porównawcze. Aby uzyskać dostęp do tych raportów, firma musi dostarczyć dalsze informacje, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia energii. Raporty te oferują porównawczą analizę firmy w zakresie efektywności energetycznej w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami tej samej wielkości, regionu i branży. Analiza jest dostosowana tak, aby zapewnić wgląd w pozycję firmy w stosunku do innych firm, co pozwala na identyfikację mocnych stron i możliwości doskonalenia wraz z doradcami EEN. Sprawozdania zachęcają do podejmowania świadomych decyzji i strategicznych dostosowań w działalności wszystkich kwalifikujących się MŚP.

Podsumowując, proces ubiegania się o dotację w projekcie EENergy można przedstawić następująco:

 1. Zdefiniowanie planu działania EEN poprzez obowiązkową ocenę z lokalnym doradcą EEN ds. Zrównoważonego rozwoju.
 2. Złożenie wniosku o dotację EENergy.
 3. Potwierdzenie wniosku przez odpowiedzialnego Doradcę ds. Zrównoważonego Rozwoju EEN.
 4. Kontrola kwalifikowalności i dostarczenie raportów porównawczych dla wszystkich kwalifikujących się firm.
 5. Wybór finansowanych i kwalifikujących się beneficjentów.
 6. Realizacja działania.
 7. Sprawozdawczość i dokumentacja działań oraz udostępnianie odpowiednich danych wynikowych.
 8. Wypłata dotacji.

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Anna Łotocka

een@zsrg.szczecin.pl

a.lotocka@zsrg.szczecin.pl

914330220

Die Strecke anzeigen