fbpx
DE

Projekt „Twoja firma – Twój sukces!“,  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Uczestnikiem projektu mogła  zostać osoba, która:

 1.  mieszkała na terenie powiatu białogardzkiego, świdwińskiego lub drawskiego
 2. była osobą pozostającą bez zatrudnienia i spełniała dodatkowo przynajmniej jedno kryterium dotyczące grupy docelowej:
  • kobieta, w szczególności powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka
  • wiek powyżej 50 roku życia
  •  wiek poniżej 25 roku życia
  •  była osobą niepełnosprawną
 3. nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej na co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 4. nie otrzymała środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy publicznych w okresie co najmniej 3 lat przed przystąpieniem do projektu,
 5. nie była zatrudniona u Projektodawcy (ZSRG-SCP), na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 6. przystępując do projektu nie była uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 POKL oraz nie korzystała równolegle z innych środków publicznych w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu zapewnialiśmy:

Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, indywidualne doradztwo, a także możliwość otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Działania w ramach projektu:

 1. Rekrutacja uczestników:
  • I edycja powiat białogardzki – wrzesień 2012,
  • II edycja powiat świdwiński – listopad 2012,
  • III edycja powiat drawski, świdwiński oraz białogardzki – styczeń – luty 2013,
 2. Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z biznes planem – 54 godziny szkoleniowe,
 3. Indywidualne doradztwo – 8 godzin na uczestnika,
 4. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – jednorazowe, bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowo powstałego przedsiębiorstwa. Średnia kwota wsparcia to 30 000 zł,
 5. Podstawowe wsparcie pomostowe, które obejmowało:
  • wsparcie finansowe w kwocie średnio po 1 400 zł przyznane na okres 6 pierwszych miesięcy nowopowstałej firmy,
  • doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. Przedłużone wsparcie pomostowe, przyznawane w uzasadnionych przypadkach, na kolejne 6 miesięcy, zgodnie z zasadami podstawowego wsparcia pomostowego.

Działalność gospodarcza założona w ramach projektu musiła funkcjonować min. przez 12 miesięcy.

Die Strecke anzeigen