fbpx
PL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Fabryka sukcesu”, wsparcie dla mieszkańców powiatów kamieńskiego, gryfickiego oraz łobeskiego, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Uczestnikiem projektu mogła zostać osoba, która:

1. posiadła miejsce zamieszkania na terenie powiatu kamieńskiego, gryfickiego oraz łobeskiego
2.była osobą pozostającą bez zatrudnienia i spełniała dodatkowo przynajmniej jedno kryterium dotyczące grupy docelowej:

  • kobieta, w szczególności powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka
  • wiek powyżej 50 roku życia
  • wiek poniżej 25 roku życia
  • była osobą niepełnosprawną

3. nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej na co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
4. nie otrzymała środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy publicznych w okresie co najmniej 3 lat  przed przystąpieniem do projektu,
5. nie była zatrudniona u Projektodawcy (ZSRG-SCP), na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
6. przystępując do projektu nie była uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 POKL  oraz nie korzystała równolegle z innych środków publicznych w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu zapewnialiśmy:
Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, indywidualne doradztwo, a także możliwość otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Działania w ramach projektu:
1. Rekrutacja uczestników:

  • I edycja powiat kamieński – wrzesień – październik 2012,
  • II edycja powiat gryficki – listopad  – grudzień 2012,
  • III edycja powiat łobeski, kamieński  gryficki – styczeń – luty 2013,

2. Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z biznes planem – 54 godziny szkoleniowe,
3. Indywidualne doradztwo – 8 godzin na uczestnika,
4. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – jednorazowe, bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Średnia kwota wsparcia to 30 000 zł,
5. Podstawowe wsparcie pomostowe, które obejmowało: wsparcie finansowe w kwocie średnio po 1 400 zł przyznanie na okres 6 pierwszych miesięcy nowopowstałej firmy, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
6. Przedłużone wsparcie pomostowe, przyznawane w uzasadnionych przypadkach, na kolejne 6 miesięcy, zgodnie z zasadami podstawowego wsparcia  pomostowego.

Działalność gospodarcza założona w ramach projektu musiła funkcjonować przez min. 12 miesięcy.

 

 

Wyznacz trasę