fbpx
PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

1. Badanie panelowe z udziałem MŚP – mikrodrobiny plastiku, granulaty z tworzyw sztucznych (ankieta dla MŚP)

Komisja Europejska zwraca się do Państwa o opinię na temat ewentualnego nowego prawodawstwa europejskiego. Wymagałoby ono od wszystkich przedsiębiorstw, które produkują, przetwarzają, transportują i przechowują granulaty z tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej przyjęcia dobrych praktyk w celu zapobiegania wydostawania się granulatu z tworzyw sztucznych do środowiska (gleby, wody, powietrza) oraz ograniczania strat granulatu.

Celem niniejszego kwestionariusza jest lepsze zrozumienie możliwego wpływu tego nowego prawodawstwa europejskiego na przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa.

Czym są granulaty z tworzyw sztucznych?
Granulaty z tworzyw sztucznych zostały zdefiniowane w normie ISO 472:2013 jako „mała masa preformowanego materiału do formowania, o stosunkowo jednolitych wymiarach w danej partii, stosowana jako substrat w procesach formowania i wytłaczania”. Do celów tego badania granulat z tworzyw sztucznych obejmuje płatki i proszki pochodzące z materiałów pierwotnych lub pochodzących z recyklingu.

Co oznacza „wydostawanie się i straty” granulatu z tworzyw sztucznych?
„Wydostawanie się” ma miejsce wtedy, gdy granulat z tworzyw sztucznych wydostaje się z pierwotnego zabezpieczenia, np. wydostaje się z opakowania lub podczas procesu przetwarzania. Wydostanie się granulatu nie musi prowadzić do straty do środowiska, np. w przypadku, gdy teren zostanie natychmiastowo oczyszczony.
„Strata” granulatu do środowiska jest konsekwencją nieograniczonego wydostawania się granulatu do środowiska: granulat przedostaje się do gleby, wody lub powietrza i nie zostaje odzyskany.

Komisja oszacowała, że co roku w UE od 134 tys. do 198 tys. ton granulatu z tworzyw sztucznych zostaje straconych do środowiska.

Jakie są dobre praktyki, które mogą pomóc ograniczyć wydostawanie się granulatu i jego strat do środowiska?
Przedsiębiorstwa mogą stosować dobre praktyki w celu ograniczenia wydostawania się i strat granulatu, takie jak poniższe przykłady:

 • Ustanawianie procedury mającej na celu zapobieganie i ograniczanie wydostawania się i strat granulatu. Obowiązki i role pracowników są wyraźnie zdefiniowane.
 • Ustanowienie systemu monitorowania w celu corocznego oszacowania i zgłaszania wszelkich przypadków wydostawania się i strat granulatu.
 • Identyfikacja wszystkich lokalizacji i procesów, w przypadku których istnieje ryzyko wydostawania się i strat granulatu.
 • Przyjęcie procedur dotyczących wydostawania się i strat granulatu podlegają regularnym audytom / certyfikacjom zewnętrznym.
 • Umieszczenie przejrzystych materiałów wizualnych (np. oznakowanie, plakaty) i instrukcji (np. instrukcje szkoleniowe, protokoły w przypadku wydostania się granulatu) w miejscu pracy.
 • Regularne szkolenie całego personelu.
 • Codzienne rutynowe czyszczenie. Sprzęt do czyszczenia jest dostępny we wszystkich odpowiednich miejscach.
 • Zainstalowanie specjalnych urządzeń (np. urządzenia do usuwania kurzu, odkurzacze, filtry).
 • Sprawdzanie i czyszczenie wszystkich samochodów ciężarowych opuszczających obiektu lub wjeżdżające do niego.
 • Sprawdzanie wszystkich opakowań stosowanych do transportu lub przechowywania granulatu w celu uniknięcia uszkodzeń i rozerwania.
 • Użycie jedynie hermetycznych, odpornych na przebicie i szczelnie zamkniętych opakowań (np. zaplombowanych pojemników, sztywnych ośmiokątnych pojemników z tektury wielokrotnego użytku, grubszych plastikowych worków).

W systemie EUsurvey nie trzeba od razu wypełniać ankiety w całości. System ten pozwala na zapisanie podanych odpowiedzi i dokończenie wypełniania ankiety później.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_Microplastics_Plastic_pellets lub możliwość pobrania w wersji PDF – na dole strony.
Uwaga: Termin na udzielenie odpowiedzi mija 22 lutego 2023 r.

Przypominamy: poprzez ankietę napiszecie Państwo wprost do Komisji Europejskiej!

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu Ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 91 433 02 20, lub e-mail: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

 

2. PANEL SME Feedback – Przegląd dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach

Konsultacje te są częścią przygotowań Komisji Europejskiej do przeglądu dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach (2011/7/UE).

Celem konsultacji jest zebranie informacji na temat następujących aspektów opóźnień w płatnościach:

 • głównych cech warunków płatności stosowanych przez przedsiębiorstwa
 • doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie nieuczciwych praktyk płatniczych
 •  rozwiązywania przez przedsiębiorstwa sporów dotyczących opóźnień w płatnościach
 • opinii przedsiębiorstw na temat ewentualnych środków z zakresu polityki mających na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach.

Konsultacje są skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w dowolnym sektorze gospodarki. Skupiają się one wyłącznie na warunkach płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami (B2B). W związku z tym w konsultacjach nie powinni brać udziału sprzedawcy detaliczni ani przedsiębiorstwa, których bezpośrednimi klientami są głównie konsumenci lub organy administracji publicznej.

Odpowiadając na pytania, proszę odnieść się do sytuacji dotychczasowego scenariusza postępowania, tj. bez uwzględnienia skutków przeszłego i obecnego kryzysu (np. COVID-19, rosnących cen energii, inflacji), chyba że dane pytanie odnosi się konkretnie do tych skutków.

Termin  wypełnienia ankiety: 16.03.2023 r.

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sme_panel_late_payment_revision lub możliwość pobrania w PDF na dole strony.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu Ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 91 433 02 20, lub e-mail: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

 

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowania Wspólnego Rynku!

Ankieta do pobrania w wersji PDF

Nazwa pliku
Ankieta_mikrodrobiny plastiku, granulaty tworzyw sztucznych Pobierz plik
Ankieta_opóźnione płatności Pobierz plik
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę