fbpx
PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

1. Panel MŚP jest  związany z nową inicjatywą na rzecz modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji.

Inicjatywa ta ma zostać zatwierdzona przez Komisję na początku 2023 r.

Komisja pracuje obecnie nad możliwościami:

 • zwiększenia dostępu na szczeblu UE do informacji o przedsiębiorstwach zawartych w krajowych rejestrach przedsiębiorstw;
 • ułatwienia rozszerzania działalności na rynki innych państw członkowskich i zmniejszenia obciążenia administracyjnego przez umożliwienie przedsiębiorstwom bezpośredniego (bez dodatkowych formalności) wykorzystywania dotyczących ich informacji pochodzących z krajowych rejestrów przedsiębiorstw np. przy tworzeniu jednostek zależnych lub oddziałów czy też w kontaktach z organami władzy lub sądami w innych państwach członkowskich;
 • dalszej cyfryzacji istniejących procedur unijnego prawa spółek.

Inicjatywa ta będzie opierać się na dyrektywie z 2019 r. w sprawie stosowania narzędzi cyfrowych.

Wcześniej dyrektywą tą wprowadzono już m.in. możliwość tworzenia przedsiębiorstw w pełni przez internet. Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do sierpnia 2022 r.

Kwestie te są istotne dla MŚP np. w kontekście:

 • poszukiwania informacji o partnerach biznesowych w innym państwie członkowskim;
 • planowania otwarcia oddziału czy jednostki zależnej lub
 • konieczności udzielenia informacji o ich przedsiębiorstwie organom administracji lub sądom w innym państwie członkowskim.

Za pomocą tej Ankiety Komisja chce zasięgnąć opinii MŚP i poznać ich doświadczenia i dlatego zwracają się do MŚP z prośbą o udział w konsultacjach. Kwestionariusz nie skupia się na konkretnych branżach, lecz skierowany jest do MŚP, które mają już doświadczenia transgraniczne lub planują działalność transgraniczną, np. w postaci partnerów biznesowych, w formie przedsiębiorstwa czy przez kontakty z organami lub sądami w innym państwie członkowskim. 

Link do Ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Company-Law-2022

Termin odpowiedzi upływa 3 czerwca 2022 r.

Więcej informacji o inicjatywie na rzecz modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji znaleźć można pod tym linkiem.

 

II. Panel MŚP nt. nowelizacji przepisów dotyczących roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego

Ankieta skierowana jest do firm zajmujących się hodowlą nowych odmian roślin, rozmnażaniem i/lub handlem nasionami i innym materiałem rozmnożeniowym (uprawy rolnicze, warzywne, sadownicze, nasiona drzew leśnych). Analiza odpowiedzi udzielonych w ramach tego badania zostanie uwzględniona w ocenie skutków przeglądu prawodawstwa UE regulującego produkcję i obrót materiałem roślinnym i leśnym przeznaczonym do reprodukcji.

Materiał rozmnożeniowy roślin (PRM) to rośliny lub części roślin, które można wykorzystać do produkcji całych roślin do celów takich jak spożycie, zastosowanie przemysłowe, leśnictwo lub dekoracja (ozdobna). PRM obejmuje nasiona, młode rośliny i sadzonki roślin. Leśny materiał rozmnożeniowy (FRM) to szczególny rodzaj PRM do tworzenia nowych lasów i ponownego zalesiania lasów istniejących.

Prawodawstwo UE regulujące produkcję i wprowadzanie do obrotu PRM i FRM ma zastosowanie do gatunków o największym znaczeniu gospodarczym dla UE, a jego główne przepisy są następujące:

 • Rejestracja odmiany: Aby odmiana mogła zostać wprowadzona do obrotu, musi być zarejestrowana w państwie członkowskim. Odmiana rośliny reprezentuje grupę roślin o wspólnym zestawie cech (np. gatunek rośliny może obejmować od kilku do kilkuset różnych odmian roślin).
 • Certyfikacja materiału siewnego i innego materiału rozmnożeniowego jest przeprowadzana w celu zapewnienia tożsamości, jakości i zdrowia PRM. Po zakończeniu kontroli, pobierania próbek i badań wydawana jest urzędowa etykieta, która upoważnia do wprowadzenia tego materiału do obrotu.
 • Wymogi marketingowe: dotyczą jakości PRM na rynku lub tak zwanych kategorii marketingowych (na przykład materiału przedbazowego, podstawowego, certyfikowanego i standardowego), wymogu sprzedaży PRM w jednorodnych partiach zapewniających identyfikowalność oraz wymagania dotyczące pakowania, plombowania i oznakowanie PRM.
 • Zasady dotyczące leśnego materiału rozmnożeniowego są zupełnie inne. System opiera się na drzewach o określonej populacji lub plantacji, które nazywane są „materiałem podstawowym”, z których nasiona i inny materiał rozmnożeniowy będą zbierane, certyfikowane i sprzedawane w partiach.
 • Zasady przywozu z państw trzecich: przywożony materiał może być wprowadzany do obrotu w Unii tylko wtedy, gdy spełnia te same wymagania, co materiał produkowany i certyfikowany w Unii.

Przepisy te częściowo sięgają lat 60. XX wieku, kiedy priorytetami były wzrost produkcji rolnej i bezpieczeństwo żywnościowe. Chociaż są one nadal bardzo ważne, pojawiły się również nowe wyzwania, a mianowicie utrata bioróżnorodności, zmiana klimatu i zrównoważenie produkcji rolno-spożywczej. Ponadto pojawiają się nowe osiągnięcia technologiczne, takie jak nowe techniki produkcji materiału rozmnożeniowego (np. mikrorozmnażanie) oraz techniki biomolekularne, które mogą ułatwić szybsze badanie odmian. Obecnie ustawodawstwo nie przewiduje ich stosowania. Komisja Europejska zamierza przyjąć do końca 2022 r. wnioski ustawodawcze dotyczące zmiany przepisów dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu PRM i FRM, w celu dostosowania go do ww. wyzwań i rozwoju technologicznego.

Komisja Europejska gromadzi dowody na potrzeby oceny skutków, które wesprą wnioski ustawodawcze dotyczące rewizji. Szacuje się, że w Unii w branży nasiennej działa około 7000 przedsiębiorstw i że większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Konieczna jest ocena potencjalnego wpływu na nie rozważanych opcji.

Ankieta jest dostępna pod adresem:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEpanel-PRM-FRM .

Termin wypełnienia ankiety upływa z dniem 12.07.2022 r.

Ankieta będzie dostępna w języku polskim od dnia  17 maja 2022 r.

 

Przypominamy: poprzez ankietę napiszecie Państwo wprost do Komisji Europejskiej!

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu Ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 91 433 02 20, lub e-mail: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowania Wspólnego Rynku!

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę