fbpx
PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

I. Badanie panelowe z udziałem MŚP — Zautomatyzowane umowy — sztuczna inteligencja i inteligentne umowy – 2024 – JUST.A.1

Komisja przygotowuje ewentualne inicjatywy ustawodawcze regulujące zautomatyzowane sposoby negocjowania, zawierania lub wykonywania umów, które umożliwiają inteligentne kontrakty i sztuczna inteligencja. W tym celu bada poziom wykorzystania rozwiązań z zakresu zautomatyzowanego zawierania umów, ich zalety i potencjalne problemy dla przedsiębiorstw.

Komisja rozważa zastosowanie:

 • sztuczna inteligencja (AI) w umowach dotyczących sporządzania, opiniowania, podpisywania lub wykonywania umów lub zawierania umów dla osób prawnych i fizycznych.
 • inteligentne umowy prawne , które są prawnie wiążącymi umowami, w których niektóre powiązane warunki i prawa wynikające z umowy są zdefiniowane i/lub wykonywane poprzez wykonanie kodu przy użyciu technologii blockchain lub rozproszonej księgi głównej (DLT).

Konsultacje te będą kształtować przyszłe inicjatywy legislacyjne, umożliwiając zainteresowanym stronom wykorzystanie takich technologii w swoich umowach i chroniąc interesy słabszych stron, w szczególności małych przedsiębiorstw.

Konsultacje te kierowane są do firm:

 • wykorzystywanie takich technologii w swoich kontraktach, zarówno w relacjach B2B, jak i B2C,
 • ze wszystkich sektorów gospodarki.

Termin nadesłania ankiet: 16 września br.

Link do konsultacji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Auto-contracts-JUST-A1

II. Badanie panelowe z udziałem MŚP — Praktyki biznesowe w zakresie danych — sztuczna inteligencja i inteligentne umowy – 2024 – JUST.A.1

Komisja przygotowuje ewentualne inicjatywy legislacyjne dotyczące praktyk biznesowych, w których dane klientów są wykorzystywane do zwiększania przychodów. W tym celu bada poziom absorpcji takich praktyk przez przedsiębiorstwa, ich zalety oraz potencjalne problemy dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron.

W ramach takich praktyk biznesowych przedsiębiorstwa gromadzą dane osobowe i nieosobowe z produktów, które dostarczają swoim klientom i wykorzystują je do własnych celów. Może to służyć celom marketingowym, ustalaniu cen lub generowaniu przychodów (na przykład poprzez sprzedaż danych).

W niektórych przypadkach klienci wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w zamian za niezapłacenie lub otrzymanie rabatu, zazwyczaj za usługę lub treści cyfrowe (np. bezpłatny dostęp do stron internetowych w zamian za udostępnienie danych za pośrednictwem plików cookie), a firmy wykorzystują te dane do generowania przychody (np. z reklam).

Niniejsza konsultacja skierowana jest do firm wykorzystujących w ten sposób dane swoich klientów, w szczególności do producentów produktów podłączonych do sieci lub dostawców treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Termin nadesłania ankiet:  16 września br.

Link do konsultacji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Data-business-practices-JUST-A1

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu Ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 91 433 02 20, lub e-mail: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

III. Badanie panelowe MŚP – Żegluga śródlądowa. Wymogi dotyczące załogi w żegludze śródlądowej – 2024 – MOVE.D.3

Konsultacje pomogą rozwiązać problemy w zakresie wymogów dotyczących załogi w żegludze śródlądowej. Komisja Europejska pragnie uprościć ramy dotyczące załóg w żegludze śródlądowej i lepiej
dostosować je do potrzeb sektora, a także ograniczyć problemy związane z monitorowaniem zgodności w różnych dorzeczach. Komisja Europejska postara się ograniczyć:

 • obciążenie administracyjne związane z rejestracją danych nawigacyjnych załogi dla operatorów żeglugi śródlądowej,
 • koszty w sektorze żeglugi śródlądowej wynikające z odmiennych podejść stosowanych w różnych dorzeczach, oraz rozdrobnienie jednolitego rynku w sektorze żeglugi śródlądowej przez harmonizację podejścia do wymogów dotyczących załogi.
 • Główny problem i cele inicjatywy: Obecnie państwa członkowskie stosują różne krajowe normy dotyczące załóg mające zastosowanie do
  dróg wodnych, poszczególnych typów statków i działalności żeglarskiej. Ponadto zapewnienie zgodności z przepisami i ich egzekwowanie opiera się na wykorzystaniu papierowych wersji żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych. Dokumenty papierowe są narażone na manipulację (np. może istnieć wiele ich wersji). Ta inicjatywa ma na celu cyfryzację rejestracji i przechowywania danych w celu ułatwienia procesów administracyjnych i poprawy egzekwowania przepisów.W 2020 r. za pośrednictwem europejskiej platformy żeglugi śródlądowej informowano, że istniejące
  przepisy krajowe wymagają aktualizacji i że konieczne jest opracowanie zharmonizowanych europejskich ram dotyczących załogi. Celem politycznym tej inicjatywy jest zaproponowanie wspólnych ram w zakresie wymogów dotyczących załogi w żegludze śródlądowej przy wsparciu zdolności kontroli cyfrowej. Inicjatywa zajmie się takimi obszarami jak czas żeglugi w porównaniu z czasem i trybem pracy.
 • Dla kogo przeznaczony jest niniejszy kwestionariusz i dlaczego?
  Celem niniejszych konsultacji jest uzyskanie opinii od przedsiębiorstw z sektora żeglugi śródlądowej. Odpowiedzi pomogą zmienić obowiązujące przepisy, aby uprościć, usprawnić i zharmonizować procesy administracyjne oraz zmniejszyć koszty ponoszone przez MŚP. Zakres konsultacji obejmuje wszystkie 27 państw członkowskich.
 • Jak zostaną wykorzystane wyniki?
  Wyniki pomogą w przygotowaniu nowych przepisów w zakresie wymogów dotyczących załogi dla MŚP w sektorze żeglugi śródlądowej i zminimalizują obciążenia administracyjne. Wskażą one również, w jaki sposób decydenci mogą najlepiej wspierać wdrażanie przez sektor transportu śródlądowego rozwiązań i technologii cyfrowych, aby wzmocnić jego konkurencyjność.
 • Kontekst i podstawa prawna
  W sektorze żeglugi śródlądowej w UE pracuje około 44 tys. osób, z czego 60% przy transporcie towarów, a 40% przy przewozie osób. Żegluga śródlądowa ma silny wymiar transgraniczny, ponieważ ponad 75% unijnych działań związanych z żeglugą śródlądową wykracza poza granice jednego kraju. Około 80% ruchu żeglugi śródlądowej koncentruje się w regionie Renu, a kolejne 15% odbywa się w dolnym Dunaju. Sieć dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym stanowi podstawę działalności handlowej i przemysłowej w Europie. Drogi wodne łączą kilka państw członkowskich z sąsiednimi krajami i odgrywają rolę w łączeniu śródlądowych miejsc przeznaczenia z głównymi portami morskimi UE, takimi jak Rotterdam, Antwerpia-
  Brugia, Hamburg i Konstanca. Znaczenie gospodarcze sektora żeglugi śródlądowej w UE jest nierównomiernie rozłożone między państwa członkowskie i wykracza poza granice UE. Ponadto sektor
  żeglugi śródlądowej ma trudności z przyciągnięciem młodych pracowników oraz utrzymaniem wykwalifikowanej i doświadczonej siły roboczej. Obecnie żaden akt prawny UE nie określa minimalnej obowiązkowej liczby członków załogi na pokładzie statku ani ich kwalifikacji. Wymogi dotyczące załogi są określane na poziomie krajowym lub dorzecza, a także przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ. Pewne przepisy UE mają pośredni wpływ na niektóre aspekty związane z pracą załogi lub zarządzanie statkiem. Te teksty ustawodawcze to: dyrektywa 2014/112/UE w sprawie organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, dyrektywa 2017/2397 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywa 2016/1629 w sprawie wymagań technicznych dotyczących żeglugi śródlądowej.

Link do Ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IWT-crewing-requirements-MOVE-D3

TERMIN przesłania odpowiedzi: 30.09.2024 r.

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

IV. Stałe badanie odporności łańcucha dostaw Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości

Żyjemy w bardzo dynamicznym i zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Aby zapewnić stabilność, UE zamierza budować swoją otwartą autonomię strategiczną – chronić się na tyle, aby chronić swoje bezpieczeństwo gospodarcze, pozostając jednocześnie graczem międzynarodowym. W tym kontekście Komisja Europejska musi dobrze i we właściwym czasie zrozumieć istniejące lub bezpośrednie zakłócenia w łańcuchu dostaw, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa z UE na jednolitym rynku i poza nim, aby móc działać szybko i adekwatnie. Jeśli chcesz pomóc w osiągnięciu tego celu, zgłoś wszelkie obecne lub spodziewane zakłócenia w łańcuchu dostaw, wypełniając tę ​​bardzo krótką ankietę.

Nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut, ale Twój wkład może być bardzo cenny, aby zrozumieć obecne i przyszłe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami w UE.

Tutaj link do Ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEN-SCR-Permanent-Survey-for-SCR-Platform-2023

Termin: Ankieta jest w przesyłana w trybie otwartym i ciągłym. Brak określonego końcowego terminu.

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się, że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za kształtowanie zasad Wspólnego Rynku!

Ankiety do pobrania w wersji PDF

Nazwa pliku
I.Badanie panelowe z udziałem MŚP_Zautomatyzowane umowy_sztuczna inteligencja i inteligentne umowy Pobierz plik
II. Badanie panelowe z udziałem MŚP_Praktyki biznesowe w zakresie danych_sztuczna inteligencja i inteligentne umowy Pobierz plik
III. Badanie panelowe z udziałem MŚP - Żegluga śródlądowa - Wymogi dotyczące załogi w żegludze śródlądowej Pobierz plik
IV. Unijna Ankieta dotycząca badania odporności łańcucha dostaw Pobierz plik
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marta Kuzio - Wojda

een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

m.kuzio_wojda@zsrg.szczecin.pl

+48 91 433 02 20

Wyznacz trasę